Comunicación de datos

A través deste sitio web non se solicitan datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros, salvo obrigación legal, entre as que poden estar as comunicacións ao Defensor do Pobo, Xuíces e Tribunais, interesados nos procedementos relacionados coas reclamaciones presentadas.

Coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo e co obxecto de facilitar o uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a actividade dos visitantes e a súa frecuencia de utilización. A estes efectos, peruchela.é utiliza a información estatística elaborada polo Proveedor de Servizos de Internet.

Peruchela.é non utiliza cookies para recoller información dos usuarios, nin rexistra as direccións IP de acceso. Únicamente utilízanse cookies propias, de sesión, con finalidade técnica (aquelas que permiten ao usuario a navegación a través do sitio web e a utilización das diferentes opcións e servizos que nela existen).

Información básica sobre protección de datos

Identidade do responsable do tratamento dos datos persoais

O responsable do tratamento dos datos persoais recollidos en Peruchela.é é a Delegada de Protección de Datos: María do Rocío Rodríguez López, con NIF: 34263206Z(en diante, tamén ( Responsable do tratamento). Os seus datos de contacto son os seguintes:

Dirección:

Avda. Bóveda, 21 Baixo  | 27333 | PIÑO | A Pobra do Brollón | Lugo  | Galicia | España

Teléfono de contacto: +34 675 038 728  | Fax: 34 982 404 442 

Correo Electrónico de contacto: info@peruchela.es 

Responsable do tratamento

Os datos de carácter persoal que se puidesen solicitar directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados aos nosos ficheros co fin de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre Peruchela.es e o usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que encha, ou para atender unha solicitude ou consulta do mesmo.

Categorías de Datos Persoais

As categorías de datos que se tratan en https://peruchela.es/gl/ son únicamente datos  de identidades. En ningún caso se tratan categorías especiais de datos persoais no sentido do artigo 9 do RGPD.

Datos persoais de menores de idade

Respectando  o establecido nos artigos 8 do RGPD e 13 do RDLOPD, só os maiores de 14 anos poderán outorgar o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais de forma lícita por Peruchela.es.

Si se tratase dun menor de 14 anos, será necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento e este só se considerará  lícito na medida na que os mesmos o autoricen.

Finalidade do tratamento a que se destinan os datos persoais

Os datos persoais son solicitados e gestionados por https://peruchela.es/gl/ coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre o Sitio Web e o Usuario ou o mantemento da relación que se estableza nos formularios que este último encha ou para atender unha solicitude ou consulta.

Igualmente, os datos poderán ser utilizados cunha finalidade comercial de personalización, operativa e estatística, e actividades propias do obxecto social de Peruchela.es, así como para extracción, almacenamento de datos e estudos de feira e  para adecuar o Contido ofertado ao Usuario, así como mellorar a calidade, funcionamento e navegación polo sito Web.

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos datos persoais é o consentimento. Peruchela.es comprométese a solicitar o consentimento expreso e verificable do Usuario para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.

O usuario terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento, sento tan sinxelo como dalo. Como regra xeral a retirada do consentimento non condicionará o uso de sitio web.

Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre os tratamentos que dos seus datos que leva a cabo a delegada de protección de datos de Peruchela.es

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas únicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante a Delegada de Protección de Datos de https://peruchela.es/gl/, C/Dr. Casares 58, baixo, 27400 MONFORTE DE LEMOS, ou na dirección de correo electrónico info@peruchela.es.

Segredo e Seguridade dos datos persoais

Peruchela.es  comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, segundo o nivel de seguridade adecuado ao risco dos datos recolleitos, de forma que se garanta a seguridade dos datos de carácter persoal e se evite  a destrución, perdida ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados a devanditos datos.

O sitio Web conta cun certificado SSL( Secur Socket Layer) , que asegura que os datos persoais transmítense de forma segura e confidencial, ao ser a transmisión dos datos entre o servidor e o Usuario , e en retroalimentación, totalmente cifrada ou encriptada.

Con todo, debido a que https://peruchela.es/gl/ non pode garantir a inexpugnabilidade de Internet nin a ausencia total de piratas  ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, o responsable de tratamento comprométese a comunicar ao Usuario sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que se probable que entrañe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o establecido no articulo 4 dl RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservado so tratado doutra forma, ou a c comunicación ou acceso non autorizado a devanditos datos.

Os datos persoais serán tratados como confidenciales polo responsable de tratamento quen se compromete a informar de e a garantir por medio dunha obrigación legal ou contractual que dita confidencialidad será respectada polos seus empregados, asociados e toda persoa á cal fágalle accesible a información.

Enlaces a sitios web de terceiros

O Sitio Web pode incluír hipervínculos ou enlaces que permiten acceder a páxinas web de terceiros distintos de Peruchela.é, e que xa que logo non son operados por Peruchela.é. Os titulares de devanditos sitios web dispoñerán das súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheros e das súas propias prácticas de privacidad.

Reclamacións ante a autoridade de control

No caso de que o Usuario considere que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma na que se están tratando os seus datos persoais, terá dereito a tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).

Aceptación e cambios nesta política de privacidade

É necesario que o Usuario lea e estea conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade, así como que acepte o tratamento dos seus datos persoais para que o responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas.

O uso deste Sitio Web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo.

https://peruchela.es/gl/ resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade serán notificados de forma explícita ao Usuario.

Esta Política de Privacidade foi actualizada o día 14 de decembro 2019 para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e á Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD).